අලුත්ම android versions සමග අපි දකින දෙයක් තමයි, ගොඩක් phones virtual memory එකක් එක්ක ලැබෙනවා. අලුතෙන් ...