සමාජ මාධ්‍ය වෙබ් අඩවි වන Facebook සහ Instagram ළමා ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් යුරෝපා සංගමයේ සබැඳි අන්තර්ගත නීති ...

Portait videos යන සංකල්පය සමග, ගොඩක් addictive algorithm එකක් සමගින් අප අතර අතිශය ජනප්‍රිය වූ app ...

Notcoin (NOT), මිලියන 35 කට අධික පරිශීලකයින් සිටින Gaming token එක, එයාර්ඩ්‍රොප් හරහා සහ හුවමාරු කිරීම් ...

පසුගිය 14 වෙනිදා Google I/O හෙවත් Google හි විශාලතම developer conference එක පැවැත්විණි. එහිදී අවධානයක් යොමු ...