දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ budget range එකේ smart phone prices බලාගෙන යන විට කැපී පෙනන මිලකට තියන ...