බොහොමයක් වෙලාවට අපි පුරුදු වෙලා ඉන්න දෙයක් තමයි CD, DVD භාවිතයෙන් windows වගේ operating systems install ...