මේ වන විට වෙළඳ පොලෙහි laptops ඉතාමත් ඉහල මිලගණන් යටතේ අලෙවි වන බව අපි හැමෝම දන්නා ...