මේ ලිපියෙන් අපි කතා කරමු දැනට ලෝකයේ තිබෙන විශාලතම ගුවන් යානා 10 ගැන. 10 වෙනි ස්ථානයේ ...